Tagged: بسکتبال

بشنوید: فایل صوتی نادری از مخترع ورزش بسکتبال، دکتر جیمز نی‌اسمیت ۰

بشنوید: فایل صوتی نادری از مخترع ورزش بسکتبال، دکتر جیمز نی‌اسمیت

یک محقق دانشگاه کانزاس فایل صوتی پیدا کرده است که احتمالا تنها صدای موجود از مخترع ورزش بسکتبال، دکتر جیمز نی‌اسمیت است. دکتر نی‌اسمیت در این فایل صوتی که یک مصاحبه رادیویی است، ورزشی...